UTLEIEBETINGELSER VIDEOFORCE SCANDINAVIA AS

1
Disse betingelser gjelder bare dersom intet annet er avtalt skriftlig, og erstatter alle tidligere publiserte utleiebetingelser. Se forøvrig “Salgsbetingelser Videoforce Scandinavia AS”, som gjøres gjeldende hvor forhold ikke er dekket av “Utleiebetingelser Videoforce Scandinavia AS”.Fra Norge skjer all utleie ex works Videoforce Scandinavia AS i Sandnes dersom ikke annet er avtalt. Besørger Videoforce Scandinavia AS transport, tilkommer fraktkostnad. Utleid utstyr kan ikke fremleies uten at dette er avtalt skriftlig. Likeledes skal det på forhånd avtales skriftlig dersom utstyret skal bringes ut av Norge. Videoforce Scandinavia har alltid eiendomsretten til utstyret, og denne overføres ikke under noen omstendigheter til leietaker. Utstyret må aldri innbygges i, eller sammenføres med annen fast eiendom.

2
Leiebeløpet betales kontant ved leieperiodens begynnelse dersom annet ikke er skriftlig avtalt. For registrerte kunder med godkjent kreditt skal betaling finne sted senest 15 dager etter leieperiodens begynnelse. Leiebeløpet blir ikke kreditert ved senere kjøp, om ikke dette er avtalt skriftlig. Mislighold av betalingsbetingelser er å betrakte som kontraktsbrudd. Minsteleie er kr. 500,- + mva.

3
Videoforce Scandinavia AS skal når som helst i utleieperioden kunne gis adgang til å besiktige det utleide utstyr. Dersom leietaker bryter disse utleiebetingelser, eller misligholder sin kreditt (dvs. oversitter avtalte betalingsbetingelser), kan Videoforce Scandinavia AS med en ukes varsel oppheve den aktuelle og eventuelle andre løpende leieavtaler. Leietaker plikter da umiddelbart å returnere utstyret, eventuelt gi Videoforce Scandinavia AS´ representant uhindret tilgang til å hente utstyret.

4
Eventuell forlengelse av leieperioden må meddeles Videoforce Scandinavia AS senest en uke før leieperiodens utløp. For sen tilbakelevering av utstyr debiteres en dagleie pr. dag forsinkelse. Det påhviler leietaker å uoppfordret returnere utstyret til avtalt tid, eller gi utvetydig beskjed ved forsinkelse/forlengelse av leieperiode. Er ikke utstyret tilbakelevert innen 7 virkedager etter leieperiodens utløp, og det ikke foreligger noen utvidelse av leieavtalen, kan Videoforce Scandinavia AS fakturere utstyret som solgt til listepris.

5
Utstyret hentes etter kl. 13:00 på leieperiodens første dag, og returneres før kl. 11:00 dagen etter leieperiodens utløp. Avbestilling av bestilt utstyr må gjøres senest en uke før leieperiodens begynnelse. For ikke avhentet utstyr debiteres en dagleie.

6
Leietaker forplikter seg til å ta vare på utstyret på best mulig måte, og ikke låne eller bytte det ut, eller skille seg fra det på annen måte. Forsikringsplikt påhviler leietaker fra det øyeblikket utstyret forlater Videoforce Scandinavia AS til det returneres. På anmodning fra leietaker kan Videoforce Scandinavia AS tilby forsikring som dekker brann, tyveri, innbrudd, vannledningsskade samt transport innen Europa (begrenset til oppad 3.000.000,- pr. transportmiddel for alle vanlige transportmidler), som vil bli debitert med 5% av leiebeløpet. Forøvrig er leietaker alene ansvarlig for all skade som oppstår på innleid utstyr, uansett skadetype og årsak. Utstyret skal ikke benyttes utendørs, i fuktige eller støvete miljøer uten utleiers skriftlige samtykke. Se også pkt. 7 og 9 i disse betingelser.

7
Tilbakelevert defekt utstyr repareres av Videoforce Scandinavia AS, hvorpå reparasjonskostnaden debiteres leietaker. All rengjøring og nullstilling av utstyr, samt kveiling av kabler debiteres leietaker etter medgått tid til gjeldende timesatser.

8
Videoforce Scandinavia AS har ansvaret for at utleid utstyr er funksjonsdyktig ved utlevering. Eventuelle mangler berettiger ikke leietaker til å oppheve avtalen, såfremt Videoforce Scandinavia AS innen rimelig tid søker å bringe forholdet i orden. Leietaker kan uansett ikke kreve erstatning utover den forholdsmessige del av leiesummen. Videoforce Scandinavia AS påtar seg intet ansvar for evt. tap eller ekstra kostnader leietaker måtte påberope seg som følge av svikt på noe av det innleide utstyret.

9
Ved leie av utstyr for bruk utendørs gjøres følgende forhold gjeldende:
Leveransen anses som utført selv om rigging av utstyret ikke har latt seg gjennomføre, eller er forsinket som følge av ekstremt dårlig vær eller andre ytre fysiske omstendigheter, så fremt vi på det avtalte leveringstidspunktet befant oss på leveringsstedet med det avtalte utstyr.
Økte kostnader til personell og transport som følge av ovenstående må dekkes av oppdragsgiver. Eventuelle kostnadsbesparelser som følge av avlysning tilkommer oppdragsgiveren.
Ved vindstyrker eller vindkast over 15 m/sek vil vi løpende måtte vurdere om utstyret (spesielt storskjermer) må senkes. Dette kan medføre at arrangementet må stanses/utsettes/avlyses, og er vår prosjektleders sikkerhetsmessige vurdering i samråd med ledelsen i Videoforce Scandinavia AS. Det økonomiske ansvar hviler i alle slike tilfeller på arrangør/leietager.
For øvrig er arrangør ansvarlig for sikkerheten til artister og medvirkende på scenen. Dette gjelder også i tilfelle tordenvær, med fare for lynnedslag. Det påhviler arrangør/leietager å beslutte hvorvidt arrangementet skal stanses/avlyses/utsettes ved tordenvær, samt å bære alle økonomiske følger av en slik beslutning.
Ved svikt i teknisk utstyr som er levert av Videoforce Scandinavia AS, for eksempel lyd- lys- eller videoutstyr, som følge av værpåvirkning, kan det ikke kreves reduksjon i leieprisen såfremt Videoforce Scandinavia AS søker å få utstyret operativt igjen, med mindre det dreier seg om uaktsomhet fra Videoforce Scandinavia AS’ side. Partene er kjent med risikoen for å benytte følsomt elektronisk og elektrisk utstyr ment for innendørs bruk, utendørs.

10
Parkering for biler, lastebiler, semitrailere og hengere som vi benytter i forbindelse med aktuelle utleiearrangementet må arrangeres i umiddelbar nærhet både under opprigg og nedrigg. Kostnader forbundet med parkering, og transport av slikt materiell til anvist parkeringsplass under arrangementer om denne ikke er i umiddelbar nærhet, tilfaller arrangør.

11
I de tilfeller det er avtalt at leietager stiller bærehjelp eller lokal assistanse, og disse uteblir eller er uskikket til å arbeide, blir leietager holdt økonomisk ansvarlig tilsvarende kr. 500,- pr time pr manglende bærehjelp.

12
Avvik fra disse betingelser er ikke gyldig med mindre de er avtalt skriftlig.

Videoforce Scandinavia AS, Januar 2016